LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Liiketoimintasuunnitelmakuva.jpg

Liiketoimintasuunnitelma on yksi aloittavan yrittäjän tärkeimpiä tehtäviä ennen yritystoiminnan aloittamista. Siinä tarkastellaan myös perustettavan yrityksen toimintaympäristöä sekä määritellään yritykselle lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet. Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on selventää ja jäsentää yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia pakottamalla miettimään liikeideaa järjestelmällisesti. Liiketoimintasuunnitelma on tarpeen yrittäjälle itselleen sekä edellytyksenä käytettäessä asiantuntijoita apuna toiminnan arvioinnissa. Mahdolliset rahoittajat edellyttävät sitä aina.

Kun laadit oman yrityksesi, hyödynnä liiketoimintasuunnitelmasi rakentamisessa tällä sivulla olevaa mallia. Malli on kopioitu Nuori yrittäjyys-sivustolta (voit ladata valmiin lomakkeen nettilinkistä tai kopioida sen tältä sivulta. Nuori Yrittäjyys- sivustolla on myös muita hyviä lomakepohjia ja virikemateriaaleja. Hyödynnä aineistoa.LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN VALMIS MALLI KOPIOITAVAKSI

Päiväys:
Yrityksen nimi:
Puhelin:
Sähköposti:
Osoite:

1. Liikeidea
Tee lyhyt tiivistelmä liikeideastasi.. Aloita toimialasta ja täydennä tarpeen mukaan.


Vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin
· Mitä myyn?
· Kenelle myyn
· Miten myyn?
2. Osaaminen
Yrittäjänä toimiminen perustuu osaamiseen, jonka avaintekijöitä ovat ammattitaito ja koulutus. Osaaminen voi olla lähtöisin myös harrastuksista tai jokapäiväisen toiminnan piiristä. Yrittäjän henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat mm. tuloshakuisuus, peräänantamattomuus, itsenäisyys.
Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kuvaillessasi yrityksesi ja sen jäsenten osaamisalueita. Muista olla rehellinen itsellesi.
· Mikä työkokemus ja koulutus sinulla ovat?
· Onko sinulla erityisiä taitoja, tietoja tai osaamista, josta on hyötyä yrittäjänä?
· Mitkä ovat vahvat puolesi?
· Mitkä ovat heikot puolesi?
· Mitä ominaisuuksia tarvitset lisää ja mistä niitä saa?
3. Tuote / Palvelu
Tarjoamasi tuote tai palvelu on riippuvainen ammattitaidostasi ja osaamisestasi. Onnistuaksesi yrittäjänä sinun täytyy tietää mitkä ovat asiakkaasi tarpeet ja mitä asiakkaasi odottavat sinulta ja tarjoamaltasi tuotteelta tai palvelulta. Yritä tarkastella asioita asiakkaasi näkökulmasta. Kun osaamisesi ja tuotteesi ovat tasapainossa, saavutat etumatkaa kilpailijoihin asiakkaan silmissä.
Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kuvaillessasi tuotteitasi/palveluitasi..
· Mikä on tuotteesi / tarjoamasi palvelu?
· Mitä ainutlaatuista ja erinomaista siinä on?
· Mitä heikkouksia siinä mahdollisesti on?
· Mitä etua tai hyötyä siitä on asiakkaalle?
· Vastaako tuotteesi tai palvelusi laatu pyytämääsi hintaa?

4. Asiakkaat / markkinat
Yrittäjälle on tärkeää tuntea asiakkaansa: Mitä tuotteen tai palvelun ominaisuuksia asiakkaat arvostavat ja mitä eivät pidä erityisen tärkeinä sekä heidän odotuksensa. On järkevää ryhmitellä yritysasiakkaat esimerkiksi yrityksen toimialan koen tai sijainnin perusteella ja henkilöasiakkaat iän, sukupuolen, tulotason, koulutuksen, perheen koen tai asuinpaikan perusteella. Alussa on hyödyllistä keskittyä asiakasryhmiin, jotka todennäköisemmin ostavat tuotteen tai palvelun. Yrittäjän osaaminen, tuote ja asiakkaat muodostavat kokonaisuuden, jonka tulee olla tasapainossa. Tällöin yritys saavuttaa kilpailuetua: ylivoimaista osaamista kilpailijoihin nähden.
Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kuvaillessasi Asiakkaita ja markkinoitasi..
· Ketkä ovat asiakkaasi ja kohderyhmäsi?
· Mitkä ovat asiakkaiden ostotottumukset?
· Kuinka paljon asiakkaita on?
· Missä asiakkaat sijaitsevat?
· Kuka tekee ostopäätöksen, jos asiakkaasi on yritys?
·
5. Kilpailijat
Kilpailu on yrittäjälle elämäntapa. On tärkeää tuntea kilpailijansa, heidän tuotteensa ja toimintatapansa. Yrittäjän tulisi pystyä erottautumaan kilpailijoistaan, jollakin asiakkaan arvostamalla tekijällä, jolloin yrittäjälle jää hinnoittelu vapautta, joka merkitsee parempaa tulosta. On hyödyllistä seurata esimerkiksi kilpailijan mainontaa ja myynnin edistämistoimenpiteitä sekä tallettaa mainokset mappiin ja aika ajoin miettiä: Kuinka paljon ja usein he mainostavat sekä mitä ja miten mainostavat. Näin ymmärrät paremmin kilpailijoiden toimintatapaa ja pystyt kehittämään yritystä kilpailukykyisemmäksi.
Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kartoittaessasi ja kuvaillessasi kilpailijoitasi.

· Ketkä ovat pahimmat kilpailijasi? Mainitse 3‑5 tärkeintä.
· Mitkä ovat heidän vahvat puolet?
· Mitkä ovat heidän heikot puolet?
· Mitkä ovat kilpailijoiden tuotteet tai palvelut?
· Kuinka kilpailijoiden tuotteet/ palvelut eroavat omistasi?
· Mitkä ovat kilpailijoiden käyttämät myynninedistämistoimenpiteet ja mainosvälineet?
6. Oma yrityksenne
Mieli tarkkaan miten aiot toimia. Esimerkiksi yrityksen sijaintivaatimukset, tarvittavat myynninedistämistoimenpiteet poikkeavat eri toimialoilla toisistaan. Tärkeintä on, että päädyt omien resurssiesi kannalta tarkoituksen mukaiseen lopputulokseen ja suunnitelmallisesti kehität yritystäsi. Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kuvaillessasi omaa yritystäsi..
· Yrityksen toimitilat ja sijainti?
· Mitä tuotantovälineitä tarvitset?
· Tarvitsetko työvoimaa?
· Mitä mainosvälineitä ja myynninedistämistoimenpiteitä aiot käyttää?
· Kattavatko vakuutukset toiminnan riskit?
7. Kirjanpito ja talouden suunnittelu
Yrittäjän on useimmissa tapauksissa järkevintä keskittyä itse yrittämiseen ja antaa kirjanpito tilitoimiston hoidettavaksi, samoin tilinpäätöksen suunnittelussa kannattaa kuunnella asiantuntijoita. Varsinaisen liiketoiminnan suunnittelu, seuranta ja kehittäminen ovat kuitenkin aina yrittäjän vastuulla. Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kuvaillessasi kirjanpitoa ja talouden suunnittelua.
· Miten aiot hoitaa kirjanpidon?
· Miten aiot suunnitella toimintasi?
· Miten seuraat suunnitelmien toteutumista?
· Tarvitsetko neuvontaa tilinpäätöksen suunnitteluun, budjetointiin tai johonkin muuhun?
· Miten aiot järjestää rahoituksen?